Våra erbjudanden
Utredningar och bedömningar

Läs- och skrivsvårigheter

Kommer ditt barns läsning och skrivning inte igång som den ska? En utredning visar om det kan röra sig om dyslexi eller annan nedsatt förmåga.

Läs mer

Tal och språk

Har ditt barn svårt med ordföljden, språkljuden eller grammatiken? En logopedisk bedömning ger underlag för vilket stöd barnet behöver.

Läs mer
Behandlingar

Läs- och skrivsvårigheter

Tips och råd för träning och lämpliga hjälpmedel. Både vid fastslagen dyslexi och andra läs- och skrivproblem.

Läs mer

Tal- och språksvårigheter

Lämplig behandling i samråd med er föräldrar. Även genomgång och handledning till barnets förskola/skola erbjuds.

Läs mer

Om språk och språkstörningar

För att kunna beskriva vad en språkstörning är måste man först förklara vad som menas med språk. Många gånger blandas tal, språk och kommunikation ihop.


Språket består av olika delar, där talet (formen) utgör en av delarna. Talet är det som kommer ur munnen, det vi uttalar. Kommunikation kan också vara ett språk utan tal, som t ex tecken, kroppsspråk och gester.


Form

Formen är den del av språket som ofta kan vara mest märkbar, den har med uttal och grammatik att göra. Det handlar bland annat om att kunna böja ord rätt, att få dem i rätt ordning och att bygga meningar. En viktig komponent är att höra skillnad på olika ljud för att själv kunna producera dem i sitt tal. Dessutom behöver munmotoriken vara tillräckligt utvecklad för att alla ljuden i orden ska gå att uttala rätt.


Innehåll

Språkligt innehåll består av begrepp och ordförråd. Det kan vara att kunna dela in i begrepp som färg, form och antal och kunna göra kategoriseringar som t ex fordon, kläder osv. Ordförrådet är språkets byggstenar, det behövs för att kunna uttrycka sig och förstå vad andra säger.


Användning

Hur vi använder språket är själva grunden för språket. Det finns en mängd oskrivna regler för hur vi kommunicerar och som gör att samspelet med andra flyter på mjukt. Det handlar om många olika bitar som turtagning, att hålla en röd tråd i samtalet, att kunna ta den andres perspektiv, att ha en vilja att kommunicera, att ställa frågor eller att förstå hur mycket motparten behöver veta för att kunna förstå budskapet.


Språkstörning

Ett barn med språksvårigheter kan ha svårt med formen eller innehållet eller användningen. Ofta är det en kombination av alla dessa delar. I en van miljö där barnet känner sig tryggt och det inte ställs för höga krav kan svårigheterna te sig mycket lättare än i en mer belastande situation.

Barn med språksvårigheter kan förutom de språkliga svårigheterna ha andra svårigheter som ett komplement till, eller en följd av språkstörningen.

    Det kan exempelvis röra sig om:
  • Fin- och/eller grovmotoriska svårigheter samt munmotoriska svårigheter.
  • Att tolka och analysera det som hörs, syns eller känns. Känslighet för ljud.
  • Korttidsminnet/arbetsminnet kan vara begränsat. Barnet kan då uppfattas som att det inte lyssnar eller glömmer saker.
  • Bristande fantasi och bristande samspel i lek. Barnet kan ägna sig åt bredvidlek långt efter att andra barn slutat med detta.
  • Svårigheter med eller ovilja till att rita. Det kan synas som enkla och detaljfattiga teckningar.
  • Svårigheter med koncentration och uthållighet.
  • Svårigheter med att se sammanhang och förstå abstrakta begrepp och metaforer som t ex ”gå på i ullstrumporna”.
  • Barnet kanske inte agerar som förväntat utifrån sin ålder. Det kan vara utåtagerande, ha svårigheter med impulskontroll, ha svårt med övergången från en aktivitet till en annan.

En del barn får läs- och skrivsvårigheter som en följd av brister i den språkliga förmågan.

Har du fler funderingar kring språk och språkstörningar är du självklart välkommen att kontakta oss.

Röstkonsulten AB - info@roestkonsulten.com - www.roestkonsulten.com
| Sajtkarta |